กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / การควบคุมฝ่ายปกครอง / บทความ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ระบบควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลในประเทศอังกฤษ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (มกราคม 2536).