กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / การปกครองท้องถิ่น / บทความ
ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์. ระบบการปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิตาลี (เฉพาะแคว้น). วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2537).