กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / การปกครองท้องถิ่น / หนังสือ
ฉันทนา จันทร์บรรจง. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
ชุลีพร เดชขำ. การปกครองท้องถิ่นประเทศสวีเดน. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น, 2543.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ, โครงการผลิตตำราและวิจัยทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520. 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (บรรณาธิการ). ท้องถิ่นอภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2551.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2546.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องที่ : รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546.
นิยม รัฐอมฤต และคณะ. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
นิยม รัฐอมฤต และคณะ. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
บุญรงค์ นิลวงศ์. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2522.
ปรัชญา เวสารัชช์. การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น, 2542.
ปรัชญา เวสารัชช์. การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2543.
พรชัย เทพปัญญา และคณะ. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ , 2545.
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
สิทธิพร ภิรมย์รื่น. กฎหมายและการบริหารผังเมืองของท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.