กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / การกระจายอำนาจ / หนังสือ
ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์. การกระจายอำนาจและการปฏิรูปการเมืองในเกาหลี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ภัทรนันท์ พัฒิยะ (ผู้แปล). การกระจายอำนาจทางการศึกษา : การเมืองและฉันทานุมัติ (Decentralization of education: politics and consensus). ม.ป.ท., 2542.
สันติ นิลแดง (ผู้แปล). สู่ประชาธิปไตยที่ปลดปล่อย : ความสำคัญของการถ่ายโอนอำนาจ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ มินดาเนา และปาปัวตะวันตก. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.