กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / วิทยานิพนธ์
พันโนรา ทองจันทร์. การจัดโครงสร้างทางปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 .
คำชาย จิตรกร. อำนาจหน้าที่ของอัยการไทยและลาวในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.