กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / บทความ
ปกรณ์ นิลประพันธ์. กิจการตำรวจของรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 275 - 304.
ไพรัตน์ แก้วสาร.   ประสิทธิภาพและภาระคดีของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ทางปกครองแห่งออสเตรเลีย ประจำปี 2008. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553,หน้า 1 - 4.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองตาม Common Law ในระบบกฎหมายอังกฤษ. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2545) หน้า 555 - 581.
สุรพล นิติไกรพจน์. การปฏิรูประบบราชการของออสเตรเลีย. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่มที่ 18 ตอนที่ 2 (2542) หน้า 55 - 81.