กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / หนังสือ
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองตาม Common Law ในระบบกฎหมายอังกฤษ กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2546