รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / ทฤษฎี / บทความ
กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม.   การทำประชามติเพื่อให้สัตยาบันสนธิสัญญาก่อตั้งรัฐธรรมนูญยุโรปในฝรั่งเศส. www.pub-law.net.   เผยแพร่วันที่ 4 เมษายน 2548.  
กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม. ความรับผิดชอบทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 22 - 33.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. แนวความคิดว่าด้วยรัฐ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.   แนวความคิดอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศส.   รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.  
จารุวรรณ เฮงตระกูล. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการของฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 18 ตอน 2 (2542).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศส. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
ปาลีรัฐ  ศรีวรรณพฤกษ์. ความรู้เบื้องต้นกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 30 กันยายน 2548.
วิษณุ วรัญญู. .. ฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535).
สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์. บริษัทมหาชนตามโครงสร้างแบบคานอำนาจตามกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2546).