รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / ทฤษฎี / หนังสือ
Chantebout,Bernard   Droit Constitutionnel Armand Colin, 2004.
จรัล ดิษฐาอภิชัย. การปฏิวัติฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2537.
จรูญ สุภาพ และคณะ. การเมืองการปกครองยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส เบเนลักซ์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2523.
จินตนา ดำรงค์เลิศ. การเมืองฝรั่งเศสสมัยสาธารณรัฐที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชาญชัย แสวงศักดิ์. การปฏิรูปการเมืองฝรั่งเศส : ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. รายงานการศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่น. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.