รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ / บทความ
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กระบวนการที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุดของประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 418 - 423.
กิตติยาภรณ์ ประยูรพรหม.   การทำประชามติเพื่อให้สัตยาบันสนธิสัญญาก่อตั้งรัฐธรรมนูญยุโรปในฝรั่งเศส. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 4 มกราคม 2548.
วรวิทย์ กนิษฐะเสน. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญในอังกฤษและฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2520).