รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / หนังสือ
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา,   2541.