รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ / บทความ
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.   พัฒนาการสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ของฝรั่งเศส. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 15 กรกฎาคม 2545.  
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.   สิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของบุคคลรักร่วมเพศในกรอบแห่งกฎหมายของฝรั่งเศส. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ.   ปีที่ 2 เล่ม 5 (พฤษภาคม - สิงหาคม, 2543).  
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.    หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.  
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.   อิทธิพลของคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค..1789 และคำปรารภของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค..1946 ที่มีต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค..1948. www.pub-law.net.   เผยแพร่วันที่ 29 กรกฎาคม 2545.  
นันทวัฒน์ บรมานันท์.   ความเป็นมาของการจัดตั้งผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนในประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 486 - 505.
นิติพร ตันวิไลย.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 24 ตอนที่ 1 หน้า 3 - 30.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมของผู้มีรสนิยมร่วมเพศในมุมมองกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรป. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 293 - 304.
พิชิตพล ศรียานนท์ .   สิทธิในการขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา. วารสารกฎหมายปกครอง.   เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541).  
พิมพ์ดาว จันทรขันตี.     สหภาพยุโรปและการเลือกปฏิบัติ : กรณีการรับสมัครคนสูบบุหรี่เข้าทำงาน. www.pub-law.net.   เผยแพร่ วันที่ 3 กันยายน 2549.  
วรรณภา ติระสังขะ   การมีส่วนร่วมของประชาชนในฝรั่งเศส : การอภิปรายสาธารณะ (Le débat public). www.pub-law.net.   เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2549.  
สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์.    การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Enquête publique) ตามกฎหมายของฝรั่งเศส.  วารสารกฎหมายปกครอง.   ปีที่ 22 ตอนที่ 1 หน้า 3 - 51.