รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / บทความ
Graëffly,Romain “Vers une unification des politiques de lutte contre les discriminations”    L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) , N° 17 (2 mai 2005) P : 934-941
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ความรับผิดทางอาญาประธานาธิบดีฝรั่งเศส. www.pub-law.net, 30 มิถุนายน 2546
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กระบวนการทางตุลาการในการควบคุมการกระทำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ. รวมมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2545
ปฐมพงษ์ คำเขียว. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (2555) หน้า 84-111.