รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / ศาลรัฐธรรมนูญ / บทความ
HOUSTIOU, René Le Contrôle du Conseil constitutionnel sur la validation législative d’une déclaration d’une utilité publique annulée pour vice de procedure.   REVUE FRANÇDE DROIT ADMINISTRATIF (rfda). Nº2 (Mars - Avril 2005) P 289 - 293.
HOUSTIOU, René Portée du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur la validation par voie législative d’une DUP annulée par le juge administratif pour vice de procedure.   www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2548.
ขวัญชัย สันตสว่าง.   คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (Conseil constitutionnel). วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย. ฉบับปี 2548.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่. www.pub-law.net. 14 มิถุนายน 2547.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. วิธีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 6 มกราคม 2546 และ 20 มกราคม 2546.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล. เทคนิคการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2550) หน้า 28 - 50.