รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / ศาลปกครอง / บทความ
Jean MASSOT. สิทธิการฟ้องคดีปกครองและอายุความการฟ้องคดีตามกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2545) หน้า 144 – 157.
Jean – Claude Venezia. การปฏิรูปวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2546) หน้า 54 – 62.
Mlle C?lia VEROT. การทุเลาการบังคับ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 263 – 274.
Mlle C?lia VEROT.   ผลของคำพิพากษา. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 283 – 292.
Mlle C?lia VEROT.    อำนาจของตุลาการศาลปกครองในการแสวงหาข้อเท็จจริง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 237 – 246.
Phillippe MATIN. ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 171 – 206.
 ไชยเดช ตันติเวส. การจัดทำบันทึกเจ้าของสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวน. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 259 – 262.
ชวาลา จันทรจนา. ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครองและสัญญาทางปกครองตามกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2546) หน้า 126 – 134.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์. อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 254, หน้า 159 – 180.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. การทับซ้อนของเขตอำนาจศาลปกครองและศาลยุติธรรมฝรั่งเศส : ศึกษากรณีบริการสาธารณะ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 197 – 209.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. ตุลาการศาลปกครองกับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (ตามหลัก ?quit?). www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 28 พฤษภาคม 2549.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. มาตรการก่อนการพิพากษาในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 23 กรกฎาคม 2548.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์. แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองฝรั่งเศสเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 147 – 158.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองฝรั่งเศส.  วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2548) หน้า 18 – 36.
ยงยุทธ อนุกูล. แนวทางการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรมกรณีคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 137 – 146.
ยงยุทธ อนุกูล. คดีปกครองฝรั่งเศสเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 437 – 480.
วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์. การฟ้องคดีการสอบวัดผลระดับอุดมศึกษาต่อศาลปกครอง . วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2545).