รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ฝรั่งเศส / ศาลปกครอง / หนังสือ
Association International des Hautes Juridictions Administratives  Recueil de Decisions des Hautes Juridictions Administratives = Selection of Decisions of Supreme Administrative Jurisdictions 2003   La Documention Francaise 2004.
Conseil d’Etat  Jurisprudence des Cours administratives d’appel 2001    La Documentation Francaise 2003.
Conseil d’Etat  Jurisprudence du Conseil d’Etat 2002    La Documentation Francaise 2003.
Pacteau,Bernard  Le Conseil d’Etat et la Fondation de la Justice Administrative Française au xix siecle   Presses Universitaires de France 2003.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ศาลปกครองไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันนี. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม , 2542.