รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / ทฤษฎี / บทความ
นรินทร์ อิธิสาร. 60 ปี กฎหมายพื้นฐาน - 60 Jahre Grundgesetz. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 5 - 11.
ภาสพงษ์ เรณุมาศ. การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐโครเอเชีย. วารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (2555) หน้า 1-18.
มานิตย์ วงศ์เสรี. หลักการรับประกันความคุ้มครองเนื้อหาสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามมาตรา 19 วรรคสอง ของกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญในประเทศสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมัน (Garantie des Wesensgehalts) วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2551) หน้า 1 - 9.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2553) หน้า 469-509.
วุฒิชัย จิตตานุ. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักสัดส่วน (Principle of Proportionality) ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 (2553) หน้า 19-49.