รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ / บทความ
โชคชัย เชี่ยวชาญ. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 24 ตอนที่ 1 หน้า 31 - 55.
นรินทร์ อิธิสาร. เสรีภาพในการชุมนุม (Versammlungsfreiheit) ในระบบกฎหมายเยอรมัน. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 372 - 410.
บรรเจิด สิงคะเนติ. กระบวนการพิจารณาโครงการ (Planfestellungsnerfahren) ตามกฎหมายของเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 20 ตอน 1, 2544.
พิชิตพล ศรียานนท์ . สิทธิในการขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541).
วุฒิชัย จิตตานุ. การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3 : ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 413 - 452.