รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / การเลือกตั้งและพรรคการเมือง / หนังสือ
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การเลือกตั้ง และพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2542.