รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / ศาลรัฐธรรมนูญ / บทความ
บรรเจิด สิงคะเนติ.  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน: ศึกษากรณีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.(Normenkontrollverfahren). วารสารศาลรัฐธรรมนูญ และรวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง.  ปีที่ 3 เล่ม7(มกราคม-เมษายน ,2544).และ กรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546, หน้า 23 -50.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล(Untersuchungsgrundsatz) ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2545)
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 4 เล่ม 12 (กันยายน-ธันนวคม 2545).
วุฒิชัย จิตตานุ. การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 5 เล่มที่ 13 (มกราคม-เมษายน,2546).