รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / ศาลรัฐธรรมนูญ / หนังสือ
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.