รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / ศาลปกครอง / บทความ 
Heinrich Siedentopf. การบริหารงานศาลและการพัฒนาบุคลากรในศาลปกครองสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 105 - 112.
เพ็ญศรี วงศ์เสรี. หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความในศาลปกครองเยอรมัน. วารสารวิชาการศาลปกครองและรวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม2547) หน้า 184-231 และ กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 57 - 100.
จุฑามาส แก้วจุลกาญจน์. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานศาลและการพัฒนาบุคลากรในศาลปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม2545) หน้า 65-83.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักการแสวงหาความจริงโดยศาลในคดีปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. วารสารวิชารการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม2545.