รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / เยอรมัน / ศาลปกครอง / หนังสือ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.   ศาลปกครองไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม,   2542.