รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ทฤษฎี / บทความ
เชาวนะ ไตรมาศ. มิติประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ : กรณีรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย. จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (เล่มที่ 34) ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2547.
ณัฐกร วิทิตานนท์. รัฐธรรมนูญ “อเมริกัน” โดยสังเขป. หนังสือที่ระลึก รพี’ 49. เชียงราย: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,หน้า 14 - 43.
ดำรง ธรรมารักษ์ และสมโชค เจริญลาภ. แนะนำระบบศาลของสหรัฐอเมริกา (A Guide to Court Systems). วารสารนิติศาสตร์. เล่ม 3 ตอน 3 (ธันวาคม 2514).
นรนิติ เศรษฐบุตร. ศึกษารัฐธรรมนูญรุสเซีย ค..1977 กับการเปลี่ยนแปลงสังคม. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2520).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 15 กันยายน 2549.
นันทวัฒน์ บรมานันท์.   รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 164 - 174.
ปกรณ์ นิลประพันธ์.   การก่อตั้งและการบริหารส่วนราชการประเภทกระทรวงของเครือรัฐออสเตรเลีย. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 21 ตอนที่ 3 หน้า 53 - 61.
ไพโรจน์ ชัยนาม. รัฐธรรมนูญของประเทศสังคมนิยมในยุโรป. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2519).
รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์. ระบบศาลของฟินแลนด์. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 43 - 56.
วรลักษณ์ สงวนแก้ว. แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญสหภาพยุโรป. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 13 ธันวาคม 2547.
ศศิมา ถินิรัตน์. ระบบศาลและปัญหาความเป็นอิสระของศาลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 75 - 84.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
เสรี นนทสูติ . บทแปลคำบรรยายเรื่อง บทบาทของประชาพิจารณ์ในทางกฎหมายและบริหารราชการ. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541).