รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / รัฐสภา / บทความ
ชนาทร จิตติเดโช. รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี. รัฐสภาสาร. ปีที่ 57 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2552) หน้า 93 - 124.
ชนาทร จิตติเดโช. หน่วยงานสนับสนุนรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี. รัฐสภาสาร. ปีที่ 57 ฉบับที่ 10, ต.ค. 2552 หน้า 123 - 142.