รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ศาลรัฐธรรมนูญ / บทความ
เข็มทอง ตันสกุลรุ่งเรือง. วิเคราะห์คดีมาร์เบอรี่และเมดิสัน: ต้นกำเนิดแห่งการใช้อำนาจตุลาการเพื่อธำรงหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2552) หน้า 169 - 190.
ปิยบุตร แสงกนกกุล. ศาลรัฐธรรมนูญและคดีรัฐธรรมนูญโปรตุเกส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 82 - 105.
พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในประเทศสเปน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 (กันยายน - ธันวาคม 2552) หน้า 3 - 33.
วรรณา สุพรรณธะธิดา. ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 169 - 237.