รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ศาลปกครอง / บทความ
Pekka Hallberg. ศาลปกครองสูงสุดฟินแลนด์และบทบาทในระบบกฎหมาย. วารสารวิชาการศาล. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2546) หน้า 9 - 39.
Turgut CANDAN. รายงานการบริหารงานศาลปกครองตุรกี. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 52 - 56.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. แนวการเขียนคำพิพากษาในคดีปกครองของต่างประเทศ. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2552) หน้า 14 - 24.
ชาญวิทย์ ชัยกันย์. ระบบงานศาล การฟ้องคดีปกครอง และการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่น. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 28 - 42.
นวพรพล ไชยสิริ. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองในสหราชอาณาจักร. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 239 - 249.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและรัฐสภาในระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2527).