รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / ศาลปกครอง / หนังสือ
Bedner,Adriaan. Administrative Courts in Indonesia A Socio-Legal Study Kluwer Law International, 2001.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.   ศาลปกครองไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม,   2542.