รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / การมีส่วนร่วมของประชาชน / บทความ
ศิริพร เอี่ยมธงชัย. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา. วารสารกฎหมายปกครอง. ฉบับที่ 21 ตอนที่ 3 หน้า 20 - 52.
Dodd, Walter. Fairleigh Modern Constitutions: A Collection of the Fundamental Laws of Twenty - Two of the Most Important Countries of the World, with Historical and Bibliographical Notes. University of Chicago Press. 2003.
Dorf, Michael C., Editor. Constitutional Law Stories. Thomson west. 2004.
Nuri ALAN. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่สภาแห่งรัฐของประเทศตุรกี. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545).
ณรงค์เดช สรุโฆษิต. การปรึกษาหารือประชาชนในระบบกฎหมายอังกฤษ. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2547) หน้า 111 - 146.
ปกรณ์ นิลประพันธ์.   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดำเนินการตามกฎหมายในระดับเครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 22 ตอนที่ 1 หน้า 52 - 73.
ปัญญา อุดชาชน. การประชาพิจารณ์ : ประเทศแคนาดา. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 4 เล่ม 12 (กันยายน - ธันวาคม 2545).
ศิริพร เอี่ยมธงชัย. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 21 ตอนที่ 3 หน้า 20 - 52.