รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / บทความ
  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และระบบศาลของประเทศตุรกี. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545).
Shaw, Jo. Europe’s Constitutional Future. Public Law. Spring 2005, P 132 - 151.
ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา. การออกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินในศาลซึ่งพิจารณาคดีโดยไม่มีลูกขุน : ประสบการณ์ไอร์แลนด์เหนือ. ดุลพาห. ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2551), หน้า 112 - 127.
ณัฎฐา มูนจินดา. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสวีเดน. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2546).
ปัญญา ศรีสิงห์. ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นอยู่รอดได้อย่างไร. The International Journal of East Asian Studies ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2553) หน้า 97-102.
ไปรยา ทัศนสกุล.   การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในสหภาพพม่า:เปรียบเทียบกรณีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. รวมบทความทางวิชาการของ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ:สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 238 - 289.
รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์. การควบคุมกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นเพื่อจำกัดอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา กรณีคดีกวนตานาโม. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2553) หน้า 18 - 34.
วรลักษณ์ สงวนแก้ว. แนวทางการพัฒนาธรรมนูญอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรป. วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2553) หน้า 2-18.
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย. ชนกลุ่มน้อย กับ รัฐธรรมนูญพม่าฉบับล่าสุด. ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 (2553) หน้า 40-43.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น : จากอดีตสู่ปัจจุบัน. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 (2555) หน้า 303-330.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กระบวนการร่างกฎหมายและการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์. จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2553) หน้า 55 - 63.
อุดม รัฐอมฤต. กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน. วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (2554) หน้า 713-727.