รัฐธรรมนูญต่างประเทศ / ประเทศอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / หนังสือ
Arden,Andrew andManning,Jonathan  Local Government Constitutional and Administrative Law     Sweet&Maxwell 1999
Arden,Andrew andManning,Jonathan  Local Government Constitutional and Administrative Law   Sweet&Maxwell 1999
Brown,Nathan J.  Constitutions in a Nonconstitutionsl World : Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government   State University of  New York Press  2002
คณิน บุญสุวรรณ.    รัฐสภาในโลก.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2546.