กฏหมายปกครอง / ทฤษฎี / บทความ
เจตน์ สถาวรศีลพร. กฎหมายปกครอง : ความหมายและขอบเขต. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2552) หน้า 57 - 83.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง.  เล่มที่ 15 ตอนที่ 2 (สิงหาคม 2539), หน้า 1 - 92.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. การพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองของไทย. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 11 ตอน 3 (ธันวาคม 2539).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. อิสระของข่าวสาร. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 9 (2521).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ความรู้เบื้องต้นกฎหมายปกครอง. www.pub-law.net. 2546.
บุญเสริม นาคสาร.   ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของรัฐบาลกับคำพิพากษาของศาลไทย. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 130 - 165.
ประยูร กาญจนดุล. กฎหมายปกครอง. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2517).
ประสิทธิ อัจฉริยสกุลชัย. หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในกฎหมายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2532).
เผด็จ โชคเรืองสกุล.   หลักกฎหมายปกครองในกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 14-28.
พงศธร สัตย์เจริญ.   การกระทำของรัฐบาลกับการออกพระราชกำหนด. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 154 - 163.
พนม เอี่ยมประยูร. การมอบอำนาจในฝ่ายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2531).
พูนศักดิ์ ไวสำรวจ. ปรากฏการณ์ในการเลียนรูปแบบต่างประเทศทางกฎหมายปกครอง. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2527).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. หลักแห่งความได้สัดส่วน. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2533).
สุรพล นิติไกรพจน์ . การจัดองค์กรเพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัยไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2540).