กฏหมายปกครอง / ทฤษฎี / หนังสือ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: กองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2542.
กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย). กรุงเทพฯ: สมาธรรม, 2551.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552.
แก้วสรร อติโพธิและคณะ. รวมกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2536.
ไกรรัช เงยวิจิตรและคณะ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1: กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง,   2553.
ไกรรัช เงยวิจิตรและคณะ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง,   2553.
ขุนประเสริฐศุภมาตรา. กฎหมายปกครอง. พระนคร : โรงพิมพ์สยามพาณิชย์การ, 2481.
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.
คมกริช วัฒนเสถียร. ศาลปกครองและกฎหมายปกครอง : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ..2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ..2542 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ..2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539. กรุงเทพฯ: บัณฑิตไทย, 2552.
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. รัฐประศาสนศาสตร์: ว่าด้วยกฎหมายปกครอง. ปทุมธานี: Punch Group, 2551.
จิรนิติ หะวานนท์. คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553.
จิระนิติ หะวานนท์. คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป). กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เล่ม 1. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครองและกฎหมายการปฏิรูประบบการเมืองกับการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539.
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และคณะ. หลักกฎหมายปกครองจากข้อสังเกตของ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
ดรุณ โสตถิพันธุ์. คู่มือกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: บันดาลสาส์น, 2515.
ดำริห์ บูรณะนนท์ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน นิติธรรม 2548
ถาวร เกียรติทับทิว. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์, 2538.
ทวี ตะเวทีกุล. กฎหมายปกครอง. พระนคร : โรงพิมพ์กงเส็ง, 2483.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
นัยนา เกิดวิชัย. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2541.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม 2: การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน - เอกชน และพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2537.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม 3: ที่มาและนิติวิธี. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชนเล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ กรุงเทพฯ: นิติธรรม,   2536.  
บุญชัย สิงห์โต. บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง พ.. 2545 - 2548. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550.
ประดิษฐ์มนูธรรม,หลวง คำอธิบายกฎหมายปกครอง. สำนักงานทนายความพิมลธรรม 2547
ประยูร กาญจนดุล. คำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
ประยูร กาญจนดุล. คำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
ประยูร กาญจนดุล. คำบรรยายกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
ประยูร กาญจนดุล. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2495.
ปรีดี พนมยงค์. “คำบรรยายกฎหมายปกครอง (.. 2474 แก้ไขปรับปรุง พ.. 2513)” ในประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์. หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา 41201. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ยงยุทธ อนุกูล. สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2546
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. คำบรรยายวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 2. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
วิษณุ วรัญญู. ตำรากฎหมายปกครอง ว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2551.
วีระชัย คำล้าน. กฎหมายปกครอง(Administrative law): สรุปสาระสำคัญและสูตรย่อตามกฎหมายใหม่. อุบลราชธานี: บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, 2552.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. รวมกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.
สมโชค ลชิตากุล และไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์. หลักกฎหมายปกครองและประมวลพระราชบัญญัติกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: ลชิตามาร์เก็ตติ้ง, 2531.
สมฤดี ธัญญสิริ. หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2551.
สัก กอแสงเรือง. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, ม.ป.ป.
สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง (Administrative Law).  กรุงเทพฯ: สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ,  2551.
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547.
สิงห์ทอง บัวชุม คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: บริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, 2551.
สุชาติ เวโรจน์. กฎหมายปกครองและคดีปกครอง สำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
สุธี อากาศฤกษ์. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน : โครงสร้างการบริหารงานของรัฐตามข้อบัญญัติของกฎหมายและการจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี, 2533.
สุเมธ จานประดับ. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525.
สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ. รวมกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 2540.
สุโรจน์ จันทรพิทักษ์. หลักกฎหมายปกครองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.
หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล. “หลักกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปกครอง” ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. กรุงเทพฯ: พี . เค . พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531.
อนันต์ พวงงาม. คู่มือเตรียมสอบ กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ลักษณะปกครองท้องที่ . กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2516.
อมร จันทรสมบูรณ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2527.
อมร จันทรสมบูรณ์. ปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
อักขราทร จุฬารัตน. ประมวลกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2550.
อำพน เจริญชีวินทร์. หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : ละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.
อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2529.