กฏหมายปกครอง /สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / บทความ
Chirachai Okanurak & Wanchai Yiamsamatha. New Arbitration Act and Administrative Contracts “Conflict is inherent in human relations”. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 20 มกราคม 2546.
โกมล จิรชัยสุทธิกุล. คำสั่งทางปกครองที่สิ้นผลลงโดยเหตุที่เป็นโมฆะ. วารสารกฎหมายปกครอง. ฉบับที่ 27 ตอนที่ 3 (2553) หน้า 73 - 81.
โกมล จิรชัยสุทธิกุล. ปัญหาและข้อพิจารณาเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับ “คำสั่งทางปกครอง”. วารสารกฎหมายปกครอง . ฉบับที่ 25 ตอนที่ 3 (2551) หน้า 21 - 39.
โภคิน พลกุล. คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 21 มกราคม 2545.
โภคิน พลกุล. สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 19 - 77.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. การดำเนินความคิดในการวินิจฉัยคำสั่งทางปกครอง. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (เมษายน 2548) หน้า 23 - 30.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครอง. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2539).
กิตดนัย ธรรมรัช. แนวความคิดและหลักสัญญาทางปกครองในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่มที่ 17 ตอนที่ 3 (ธันวาคม 2541).
จิดาภา มุสิกธนเสฎฐ์. สัญญาซื้อขายร่มชูชีพของกองทัพเรือเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 18/2550 (วันที่ 11 กรกฎาคม 2550)). วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2550) หน้า 112 - 118.
จิรายุ อาจฤทธิ์.
 
การแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง.
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2551) หน้า 307 - 319.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ความเกี่ยวพันระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับการจัดทำบริการสาธารณะในสัญญาทางปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 1 - 10.
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. กฎทางปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 23 ตอนที่ 3 หน้า 3 - 12.
นภดล เภรีฤกษ์. การมอบอำนาจทางปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 23 ตอนที่ 3 หน้า 38 - 52.
นวพร เรืองสกุล. คิดใหม่เรื่องไอทีวี. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 9 กรกฎาคม 2549.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายมหาชนว่าด้วยสัญญาทางปกครอง. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่13 กรกฎาคม 2545.
บุบผา อัครพิมาน.   บทวิเคราะห์แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2545) หน้า 90 - 114.
บุบผา อัครพิมาน. สิทธิการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
ปกรณ์ ยิ่งวรการ. ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539 กรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน. วารสารกฎหมายปกครอง. ฉบับที่ 25 ตอนที่ 3 (2551) หน้า 40 - 71.
ประสาท พงษ์สุวรรณ. เหตุที่ใช้อ้างในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2545).
ประสาท พงษ์สุวรรณ์. การระงับข้อพิพาททางปกครองโดยวิธีอื่นนอกจากการฟ้องคดีหรือพิพากษาโดยศาลปกครอง. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2546).
ประสาท พงษ์สุวรรณ์. อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง หลักกฎหมาย และแนวปฏิบัติ. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2550) หน้า 83 - 119.
ปรีดา เวทยาวงศ์. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539: คำสั่งทางปกครอง. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2550) หน้า 169 - 188.
พงศธร สัตย์เจริญ, นาวาอากาศตรี. ปัญหาสัญญาทางปกครอง. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 6 สิงหาคม 2549.
พงศธร สัตย์เจริญ.   ปัญหาสัญญาทางปกครอง. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 123 - 130.
พนม เอี่ยมประยูร. การแสดงเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครอง (Motivation) ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร. เผยแพร่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545.
พนม เอี่ยมประยูร. ผลของสัญญาทางปกครอง. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร. เผยแพร่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545.
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. คำสั่งทางปกครองในสภา. วารสารกฎหมายใหม่. ปีที่ 7 ฉบับที่ 108 (มิถุนายน 2552) หน้า 64 - 65.
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์. วารสารกฎหมายใหม่. ปีที่ 7 ฉบับที่ 107 (พฤษภาคม 2552) หน้า 60 - 61.
มนตรี รูปสุวรรณ. หลักการว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่มที่ 6 ตอนที่ 3 (ธันวาคม 2530).
ยุพิน บุญพงษ์. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองและเรื่องอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและของไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2545) หน้า 100 - 127.
ฤทัย หงส์สิริ.   นิติกรรมทางปกครอง. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547, หน้า 240 - 430.
ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์.   การควบคมมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครองไทย. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2552) หน้า 126 - 137.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. แนวคิดและหลักเกณฑ์การแบ่งแยกสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2550) หน้า 149 - 168.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการกรณี ITV กับผลผูกพันที่มีต่อคู่สัญญา. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2547.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครอง. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. การกระทำทางปกครอง. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.   หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547, หน้า 145 - 239.
วรรณชัย บุญบำรุง.   เงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 23 ตอนที่ 3 หน้า 13 - 37.
วิญญู วรัญญู. การปฏิบัติการตามสัญญาทางปกครอง. วารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 89 - 111.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กระบวนการวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองตาม พ...ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ..2535. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2536).
สมยศ เชื้อไทย. การกระทำทางปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2530).
สมยศ เชื้อไทย. ปัญหาในทางทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการทำประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2538).
สุรพล นิติไกรพจน์. ทัศนะต่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกรณีสัญญาสัมปทาน ITV. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547.
อริยพร โพธิใส.   คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง.   จุลนิติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554) หน้า 177 - 185.
อารยา กิตติเวช. สัญญาสัมปทานกับการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ และกรณีผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้รับสัมปทานในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์   ฉบับบัณฑิตศึกษา (มิถุนายน 2550) หน้า 23 - 53.
อิรสา วงศ์นาค.   คำ สั่งทางปกครองที่มีองค์กรเข้าร่วมพิจารณาทางปกครองมากกว่าหนึ่งองค์กร : ศึกษากรณีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2551) หน้า 152 - 166.