กฎหมายปกครองไทย / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / หนังสือ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. สาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2539.
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และมานิตย์ วงศ์เสรี . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2541.
ชุติชัย สาขากร. สัญญาทางปกครอง : ปัญหาในการดำเนินคดี (The administrative contract: a problem concerning). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. สัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. สัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
บุบผา อัครพิมาน. สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย. กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.
พิศิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. คดีปกครองใกล้ตัว 3. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
มานิตย์ จุมปา.   คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
รังสิกร อุปพงศ์. กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการทำคำสั่งทางปกครอง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
ฤทัย หงส์สิริ . “นิติกรรมทางปกครอง” ในคู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2539.
ฤทัย หงส์สิริ . “อาจารย์จิตติกับคำสั่งของฝ่ายบริหารเป็นที่สุด” ในครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับพัสดุและสัญญากับทางราชการ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.  
สมคิด เลิศไพฑูรย์. “ข้อความคิดเกี่ยวกับการควบคุมกำกับทางปกครอง” ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. กรุงเทพฯ: พี.เค.พริ้นติ้งเฮ้าส์ , 2531.