กฎหมายปกครองไทย / บริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ / วิทยานิพนธ์
กรกฎ รอดสวัสดิ์. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
กัญญา เสนเนียม ผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายหลังการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย : ศึกษากรณีบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
กิตติวไล บัววัฒนา. ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจศึกษาเฉพาะกรณีการประปาส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานใหญ่. วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541.
กิตติสุภา สว่างเนตร. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543.
กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในแบบหุ้นส่วนทวิภาค (PPPs) ที่ปรากฏในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
กุลศักดิ์ ช่วยชู  การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เกรียงไกร จิระเรืองวงศ์  อำนาจฟ้องคดีปกครองของเอกชนที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
คมกฤช อาภารัตน์วิไล. แนวทางการจัดตั้งสหการในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์ข้อความคิด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
จิตผ่อง พัฒนาศิริ. แนวทางเพื่อความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
จิราภา แจ้งใจดี. การกระจายอำนาจบริการสาธารณะในท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษา การขนส่งโดยสารรถประจำทางในรูปแบบสหการผสมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
ชลทิชา แข็งสาริกิจ. ปัญหาทางกฎหมายการให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
ชวลิต คณานิตย์. สถานะทางกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
ชัช โชชัย. รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ชัยภัทร ทั่งทอง การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นโดยองค์การบริหารกิจการท้องถิ่นเฉพาะอย่าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ณรงค์รัชต์ ธเนศวร. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบกับการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
ณัฐพล อินทรักษ์ ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.. 2542: ศึกษาเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับรัฐ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
ดนุชนม์ นิรมาณธรรมกุล การแปรรูปท่าอากาศยานเป็นองค์การมหาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของกรมการบินพาณิชย์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
ไตรภพ ลินิฐฎา ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐวิสาหกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
ทิวาลักษณ์ ผลหาญ. สถานภาพทางกฎหมายของสัญญาโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2539.
ธนากร ภัทรากร. ปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศึกษากรณีการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2539.
ธัญญาลักษณ์ เกตุศร. สาธารณประโยชน์ในกฎหมายปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ การแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย : โครงสร้างการดำเนินกิจการภายหลังการแปรรูป. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารโทรคมนาคม) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
นุกุล เตชศิโรดม ทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
ปรเมศวร์ ศิริรักษ์. มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
ปรีชา มาลัยศิริรัตน์ การศึกษาศักยภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หลังการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารโทรคมนาคม) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
ปิยะนาถ ปิ่นทอง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
พงษ์พิลัย วรรณราช. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการควบคุมการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
พรทิพย์ เลิศสุวรรณกิจ. การศึกษาผลกระทบของการแปรรูปและเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย จากประสบการณ์ของต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
พัทยา สีใจเจริญ. แนวทางในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
พันวิชณ์ โรจนตันติ. การประสานประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
พินิจ มันสัมฤทธิ์. ระบบบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
พิพัฒน์ ไทยอารี. หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
ไพฑูรย์ คำนึง ปัญหาการแปรรูปกิจการโทรคมนาคม ตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
วรเทพ อมรเลิศทวีกุล พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ..2542: ศึกษากรณีการแปรรูปกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
วิรัตน์ ชาญอารีวิวัฒน์. ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2551.
วันเพ็ญ ทรัพย์ส่งเสริม. การจัดระบบองค์การมหาชนอิสระในกระบวนการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
ศันสนัย เถื่อนศิริ. การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องการขนส่งมวลชนไฟฟ้าใน กทม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
ศาสตรา โตอ่อน. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
ศุภพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ. แนวคิด รูปแบบและกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยตั้งแต่ปีพ.. 2540 ถึงปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
สักกพล ภุมรินทร์ ปัญหาทางกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
สมชาย อาจองค์ การควบคุมกำกับดูแลองค์การมหาชนอิสระ : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.. 2543. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
สมหญิง เจียมศักดิ์ศรี . มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
สากล ม่วงศิริ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณี การไฟฟ้านครหลวง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
สายหยุด เปรมฤทธิ์. ประสิทธิภาพในการบริหารรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
สิทธิการณ์ วันสุข. สหการในการจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นของไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
สิริพร มณีภัณฑ์. การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีเทศบาลและกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
สิริเพ็ญ จันทวิเศษ. สถานะทางกฎหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
สุชาดา พรเจริญ การจัดให้มีการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนในรูปแบบของสัญญาทางปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
สุธิดา ภาสุรเกียร. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนแดนกรรมสิทธิ์ว่าเพื่อกิจการสาธารณูปโภค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
สุรพงศ์ กลั่นประชา. สัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เสงี่ยม บุญจันทร์ ปัญหาในทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานะของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเมื่อมีการแปรรูปเป็น บริษัท จำกัดในภาคเอกชน : ศึกษาตามพ...ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
อนวัช มาลามาลย์. กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
อนันต์ ทองแก้วเกิด มาตรการทางกฎหมายในการบริการสาธารณะทั่วไปและด้านการศึกษาจากรัฐต่อคนพิการ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
อนุทธัต ประมวลทรงพันธุ์. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณีองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
อรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านงานบริการสาธารณะของกรมบัญชีกลาง. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
อำนาจ บุญมี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
อุดม ภัทรีชวาล. ผลกระทบของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานต่อพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.