กฎหมายปกครองไทย / บริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ / บทความ
กิตติศักดิ์ ปรกติ และแสวง บุญเฉลิมวิภาส. หน้าที่ของรัฐในการป้องกันบรรเทาอุบัติภัยและสาธารณภัย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2540).
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. ข้อความคิดทางกฎหมายรัฐวิสาหกิจ (วิสาหกิจมหาชน). วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2531).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. ส่วนราชการทำการค้าได้หรือไม่. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2521).
ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน และคริส กรีเซน.   การปฏิรูปกิจการไฟฟ้าของไทย: แปรกำไรให้เอกชน กระจายต้นทุนและความเสี่ยงให้สังคม. วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2548).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 2 ธันวาคม 2545 และ 16 ธันวาคม 2545.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การแปรรูป ป... . www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 9 สิงหาคม 2547.
ประยูร กาญจนดุล. บริการสาธารณะ. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2521).
ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์.   แนวทางปฏิบัติในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสมัยใหม่. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 28, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2531) หน้า 467 - 495.
พนัส สิมะเสถียร. ความเป็นไปได้ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2528).
พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย. การใช้สิทธินัดหยุดงานกับบริการสาธารณะ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 221 - 230.
พิพัฒน์  ไทยอารี.   พระมหากษัตริย์สุโขทัยกับการดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: บริบทของรัฐวิสาหกิจไทยในอดีต. วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2548).
วิบูลย์ กัมมาระบุตร. บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและการค้า. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2531)
ศาสตรา โตอ่อน แนวความคิดการพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใต้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 33 (กันยายน 2545).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ : สหการ. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2539).
สัจจา เขม้นงาน.   คำพิพากษาศาลปกครองของประเทศไทย บทวิเคราะห์คดีฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยราชการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 235 - 251.
สิริพร มณีภัณฑ์. วิธีการจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2539).
สุนทร มณีสวัสดิ์.   การโอนสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุจากส่วนราชการไปยังรัฐวิสาหกิจ. วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย. ฉบับปี พ.ศ. 2548.
สุภาพ วงศ์เกียรติขจร. กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2542).
สุรพล นิติไกรพจน์. กรณีสถาบัน วท. : ภาพสะท้อนของปัญหารัฐวิสาหกิจไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2532).
สุรพล นิติไกรพจน์. บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2540).
สุรพล นิติไกรพจน์. ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2542).
สุรพล นิติไกรพจน์. วิกฤตการณ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2532).
สุรพล นิติไกรพจน์. หลักเกณฑ์ในการจำแนกวิสาหกิจมหาชน: ศึกษาเปรียบเทียบในกฎหมายไทยและฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2531).