กฎหมายปกครองไทย / บริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ / หนังสือ
กองเผยแพร่การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือบริการสาธารณะ(A guide to public service). ม.ป.ท., 2512.
จรัส สุวรรณมาลา. รัฐบาล - ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
ชาญชัย แสวงศักดิ์.   องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ : หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ดี. ม.ป.ท.: บริษัท ทีคิวพี จำกัด., 2552.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
มานิตย์ จุมปา. มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. ซื้อรัฐวิสาหกิจแถมประเทศไทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552.
สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ. สาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ. สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ, 2543.
อรทัย ก๊กผล. เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น : บทเรียนจากรางวัลพระปกเกล้า’ 51. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
อัษฎางค์ โบราณนนท์. ผลกระทบของลักษณะประชากรและการใช้ที่ดินที่มีต่อความต้องการสิ่งบริการสาธารณะ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เอกวิทย์ มณีธร. ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์เทรด ประเทศไทย, 2551.