กฎหมายปกครอง / ดุลพินิจ / บทความ
โชคมี แสงสุรินทร์. ปัญหาการใช้ดุลพินิจในทางปกครองของราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภาสาร. ปีที่ 57 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2552) หน้า 37 - 62.  
สุรินทร์ ทองมา.   การตรวจสอบดุลพินิจของแพทยสภาโดยศาลปกครอง. บทบัณฑิตย์. ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2552) หน้า 144 - 153.