กฎหมายปกครอง / ดุลพินิจ / หนังสือ
ชุตินธร ทวีโรจน์กุลศรี .   การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องด้วยการจับจอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. "การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ" ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : พี.เค.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531 .
วรากร หวานแก้ว. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ดุลพินิจคำสั่งทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
วิลัย จิตรักษ์.   การใช้ดุลพินิจกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.