กฎหมายปกครองไทย / คณะกรรมการและการควบคุมฝ่ายปกครอง / บทความ
กิตติศักดิ์ ปรกติ. ข้อสังเกตบางประการว่าด้วยบทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน2543) .
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก. กฎหมายโทรคมนาคม: การใช้และการตีความกฎหมาย, การจัดตั้งองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล , แง่มุมในกฎหมายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มีนาคม2537) .
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. นิติกรรมทางตุลาการและการควบคุมนิติกรรมในฝ่ายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม2534) .
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. องค์กรแบบคณะกรรมการ. วารสารกฎหมายปกครอง (เมษายน 2526).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. คณะกรรมการ : การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ. วารสารกฎหมายปกครอง (เมษายน 2526).
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คณะกรรมการ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ตอน 2 (สิงหาคม2525).
ณรงค์ ใจหาญ. มาตรการในการป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบของตำรวจ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม2537) .
ทิวา เงินยวง. รูปแบบองค์กรที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจและสังคม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม2540).
โภคิน พลกุล. รูปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน2524).
ศุภวัฒน์ มิ่งประเสริฐ. แนวคิดพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการให้บริการโทรคมนาคม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม2538).
สุรพล นิติไกรพจน์. ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม2541).
สุรีย์ เผ่าสุขถาวร. ขอบเขตใหม่ในการควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 15 ตอน 1 (เมษายน2539).
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล. สรุปคดีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2546) หน้า 135-164 .