กฎหมายปกครองไทย / อำนาจของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ / วิทยานิพนธ์
กรรณิการ์ สุวรรณพุ่ม. อำนาจหน้าที่และการเข้าสู่ตำแหน่งของกรรมการองค์กรซึ่งใช้อำนาจทางปกครองของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาพิจารณาภาพยนตร์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
กริช ภูญียามา. ปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจในทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์ ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
คำชาย จิตรกร. อำนาจหน้าที่ของอัยการไทยและลาวในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
คุณากร วะระทรัพย์ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการจัดการที่ราชพัสดุระหว่างกระทรวงการคลังกับหน่วยงานอื่นของรัฐ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เฉลิมพงษ์ จินารัตน์ ปัญหาด้านกฎหมายของการบริหารงานในระดับเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม พ... ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ..2528. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
ชุมพล ชาวเกาะ. อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
ไชยศ วิพุธานุพงษ์. ปัญหาการบังคับการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
ณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.. 2542: ศึกษาเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับรัฐ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
ดวงกมล รังสีธรรมปัญญา. ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
นภัสนันท์ อึ้งวิฑูรสถิตย์. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.. 2545: ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
นริศ ชำนาญชานันท์. สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
นิโรจน์ ผลบุญ. อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกับการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2550. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ..2522: ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
บุญคง เพชรดาวรุ่ง. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
ประเสริฐ ไสยวงศ์. คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับสถานะ การจัดองค์กร และความสัมพันธ์กับรัฐ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
ผุสดี เขตสมุทร การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์. การให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ..2521. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
พิพากษ์ เกียรติกมเลศ. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการตรวจค้น และการจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณี : อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นก่อนฟ้องคดี. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
มนต์ปรารถนา มณีรุ่ง. อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
มรกต ศรีประไพ. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณี : การควบคุมระบายน้ำเสีย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
ร่มฉัตร วชิรรัตนากรกุล. ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรทางปกครองที่เป็นอิสระที่ทำหน้าที่ กำกับกิจการทางเศรษฐกิจในระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
วชิราภรณ์ พวงจินดา. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.. 2550. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
วิภาจรี วุฒิ. สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบกฎหมายไทย : ศึกษากรณีผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตุลาการ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
วิรัตน์ จันทรพรกิจ. อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
วีระ แม่นสำรวจการ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง : ศึกษากรณีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติราชการทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
ศึกษา อุ่มเจริญ การใช้อำนาจทางการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้อำนาจทางปกครองของฝ่ายปกครอง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
สมศักดิ์ ฎาราณุท. อำนาจของฝ่ายปกครองตามประมวลรัษฎากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
สุพัฒน์ สละชั่ว ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับการควบคุมผู้ชุมนุมในที่สาธารณะโดยสงบ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
สุวรรณี โพธิ์ชนะ. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
หทัยรัตน์ เนาว์พิริยวัฒน์ การมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตรากฎหมายลำดับรอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
หิรัญ อัศววงศ์เกษม. เจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
อนันต์ คงเครือพันธุ์. ศาลปกครองกับกรณีการละเลยต่อหน้าที่ของข้าราชการตามที่กฎหมายกำหนด. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
อภิชัย ศรีเมือง. ปัญหาทางกฎหมายในการใช้อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
อาจิณ โชติวงศ์. ปัญหาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการตำรวจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
โอภาส เขียววิชัย. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในการบริหารการอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.