กฎหมายปกครองไทย / อำนาจของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ / บทความ
จุฑารัตน์ แก้วกัญญา. การมอบอำนาจและการปฏิบัติราชการแทน. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 20 ตอน 2, 2544.
ชนาทร จิตติเดโช. บทบาทอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองและการควบคุมฝ่ายปกครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. บทบัณฑิตย์.   ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2550) หน้า 143 - 186.
ชาคริต อนันทราวัน. จากยกกระบัตรถึงอัยการ : อำนาจหน้าที่และภารกิจ. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2551) หน้า 605 - 622.
ปิยบุตร แสงกนกกุล.   บทวิเคราะห์ พ... การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 5 มีนาคม 2549.
วิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์.
 
ความเป็นอิสระของอัยการในการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
บทบัณฑิตย์. ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2550) หน้า 201 - 213.
วิษณุ เครืองาม.   การปฏิรูประบบราชการของไทย. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2548) หน้า 75 - 87.
สงขลา วิชัยขัทคะ. การปฏิรูประบบราชการ. วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย. ฉบับปี พ.ศ. 2548.
สงขลา วิชัยขัทคะ. ภาพรวมของการปฏิรูประบบราชการไทย. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 22 ตอนที่ 3 หน้า 3 - 21.
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล.   ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2547) หน้า 398 - 410.