กฎหมายปกครองไทย / อำนาจของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ / หนังสือ
ปธาน สุวรรณมงคล. รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทรัฐและโครงสร้างองค์การระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2541.
ไพโรจน์ อาจรักษา. คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ทางวินัย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ และนิยม รัฐอมฤต. ระเบียบปฏิบัติราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานการวิจัย เรื่อง การดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐ กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. รายงานการวิจัย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สุนทรี สุภาสงวน และคณะ. การจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551.