กฎหมายปกครองไทย / ความรับผิดของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ / วิทยานิพนธ์
กนกศักดิ์ พ่วงลาภ.

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่: ศึกษากรณีการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2549.

กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์.

ความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542 : ศึกษาเปรียบเทียบกับความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2551.

กิติกุล กิตติวโรดม.

ความรับผิดของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

กิตติรักษ์ ทัพใหญ่.

ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2558.

เจนวิทย์ วิทยเดช.

ปัญหาสถานะของคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

 

2556.

จิตรลดา จูงวงศ์.

แนวทางในการตรวจสอบควบคุมการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2541.

จิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์

ปัญหาในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539 : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2552.

ชัชริน ระงับภัย.

ความรับผิดทางอาญาของแพทย์กรณีการทดลองต่อมนุษย์.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2534.

ชัยรัตน์ เกตุผาสุข.

การมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตาม พ...ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ..2535.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2538.

ฐิติพร ป่านไหม.

ปัญหาเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร.

าบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2557.

นภาศักดิ์ เล้าภาภรณ์.

การกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณีการประพฤติผิดทางเพศ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2533.

ปฏิญญา ผ่องวิญญาณ.

การลงทัณฑ์ทางวินัยข้าราชการตำรวจ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2541.

ประมูล สุวรรณภักดี.

การสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

 2529.

พรชัย จงสุขศรี.

การดำเนินคดีอาญาผิดพลาดโดยรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐกับการชดเชยแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2538.

พนมดา หลิมสกุล.

ความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจของฝ่าย

ปกครองในระบบกฎหมายไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

 

2557.

พรเทพ สุขทรัพย์.

ความรับผิดของรัฐในความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2557.

พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์.

การให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ..2521. 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2537.

ภุมรินทร์ ศรีมูล.

ความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2548.

มนูญ สะมาลา.

ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาวินัยข้าราชการครู.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2539.

รักไท เทพปัญญา.

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

 

2551.

วรนารี สิงโต.

คำสั่งของฝ่ายปกครองที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน : ศึกษากรณีมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2545.

วิสูตร วัจนะเสถียรกุล.

ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองและการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2547.

วีระพงษ์ สุวรรณหล่อ.

ความรับผิดทางแพ่งของผู้พิพากษา.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2547.

สมพงษ์ รัตติกาลชลากร.

ปัญหาในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนภายหลังที่ออกจากราชการไปแล้วตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ..2518.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2535.

สมลักษณ์ จันทรังษี.

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2552.

สุจิณ ซื่อสุวรรณ.

ความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2532.

สุทธาทิพย์ นาคาบดี.

การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของข้าราชการพลเรือน.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2535.

สุเทพ ลุนหล้า.

การกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดที่รัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2548.

สุนิสา อิทธิชัยโย.

ความรับผิดของรัฐและผู้พิพากษาอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตุลาการ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2547.

สุรพันธ์ อรัญนารถ.

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญโดยไม่เป็นธรรมในขั้นตอนก่อนการวินิจฉัยสั่งการ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2537.

อรรถพร จันทร์สุวรรณ.

ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการกระทำทุจริต

ของเจ้าหน้าที่.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

 

อังกูร วัฒนรุ่ง.

การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยข้าราชการตำรวจ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2548.

อัจฉรา จองสิทธิมหากุล.

การอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2550.

อำพน เจริญชีวินทร์.

วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2536.