กฎหมายปกครองไทย / ความรับผิดของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ / บทความ
กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์. ความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช 2542. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2551) หน้า 331 - 340.  
เขตไท ลังการ์พินธุ์.   ความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อจากการประกอบอาชีพแพทย์และพยาบาลในระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 33 เล่มที่ 4 (ธันวาคม 2546) หน้า 744-762.
ปกรณ์ นิลประพันธ์. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 16 กรกฎาคม 2546.
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. ข้อคิดพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2539).
รังสิกร อุปพงศ์. ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2539).
ฤทัย หงส์สิริ. การฟ้องคดีละเมิดต่อศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 68 - 94.
วรนารี สิงห์โต. คำสั่งของฝ่ายปกครองที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน : ศึกษากรณีมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2547).
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2541).
ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์.   ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. วารสารกฎหมายปกครอง. ฉบับที่ 27 ตอนที่ 2 หน้า 56 - 84.