กฎหมายปกครองไทย / ความรับผิดของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ / หนังสือ
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
บุญชัย สิงห์โต บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง พ.. 2545 - 2548. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550.
เพ็ง เพ็งนิติ. คำอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และ พ... ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539. กรุงเทพฯ: หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2553.
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. 2542 แนวคำถาม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550.
ยงยุทธ อนุกูล และคณะ. หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2552.
วิสูตร วัจนะเสถียรกุล ความรับผิดทางละเมิดของ่ายปกครองและการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547.
สำนักงานศาลปกครอง หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2552.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ปัญหาในทางปฏิบัติและหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
อำพน เจริญชีวินทร์ หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : ละเมิดทางปกครองการกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี นิติธรรม 2548