กฎหมายปกครองไทย / วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / วิทยานิพนธ์
กฤตย์ ใจคง. การทบทวนและตรวจสอบคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
กฤษณะ นิยมไพศาลสุข. หลักความเหมาะสมในการมอบอำนาจรัฐให้เอกชนดำเนินการออกคำสั่งทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
กาญจนา สุดประเสริฐ. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เกสสุดา มุสิกะปาน. การขอให้พิจารณาใหม่ในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
แก้วกานต์ ปิ่นแก้ว การขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เกรียงไกร โพธ์แก้ว ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับคำสั่งทั่วไปทางปกครอง (คำสั่งทางปกครองทั่วไป) วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
จรินทร์ ศรีสุข. ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม พ... วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2534. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   2550.
จิราพร บุรินทรวานิช เงื่อนไขความสมบูรณ์ของคำสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีขั้นตอนของการทำคำสั่งทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
จุฑามาศ นาคทั่ง ผู้มีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
ชกาจ วรรณไพบูลย์ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ์ ในฐานะขั้นตอนการออกคำสั่งทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
ธันยพรพึ่งพุ่มแก้ว การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
นฤมล ขณะรัตน์ ปัญหาการจัดทำคำพิพากษาและการกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
ปณตภร จงธีรโชติ. หลักกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครอง : ศึกษา เปรียบเทียบระหว่างระบบกฎหมายสหภาพยุโรปกับกฎหมายว่าด้วย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
ประนอม วิไลรัตน์. การออกคำสั่งทางปกครองเพื่อปิดสถานพยาบาลและเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.. 2541. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
ประพฤกษ์ ชมภู่ หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ : วิเคราะห์กรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิก ถอนคำ สั่งแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
ประเวศ อรรถศุภผล. ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
พัชณียา คณานุรักษ์. การแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
ไพรัช โตสวัสดิ์. การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของปฏิบัติการทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
มนตรี ชนกนำชัย. มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
มานิดา สิงหกุล. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. 2528. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
ยุทธกร ช่อไม้ทอง. การกำหนดกระบวนการปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
รัมภา รัฐสมบูรณ์ หลักการขยายระยะเวลาและปัญหาการรื้อฟื้นฐานะเดิม (status quoante) ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
วสรรค์ ทองโคกสี เขตอำนาจศาลปกครองและเงื่อนไขการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของฝ่ายปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
วิจิตรา วอนเพียร. ปัญหาการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
วีระ แม่นสำรวจการ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ... วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง : ศึกษากรณีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
ศักดิ์ชัย สักกะบูชา ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
สมศักดิ์ อินทร์พันธุ์. วิธีพิจารณาความของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองในประเทศไทย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
สรรค์ชัย ชญานิน. วิธีปฏิบัติราชการในแนวทางใหม่ตามแผนพัฒนาการเมืองและแผนปฏิรูประบบ ราชการ : ศึกษาจาก พ... วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
สรีรัตน์ หมวดเมือง. คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
สิริชัย สุธีวีระขจร. หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
สุเจตน์ สถาพรนานนท์. การควบคุมการออกกฎขององค์กรฝ่ายปกครองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
สุธาสินิ เซี้ยงชัยงาม ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
สุวิชัย รักษ์รตนากร การสั่งปิดชั่วคราวและการพักใช้ใบอนุญาตสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
อนันต์ คลังเพชร "การกระทำอื่นใด" ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ..2542 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
อำนาจ พัวเวส. คำสั่งทางปกครองของคณะรัฐมนตรีกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ. ปัญหาหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการประเมินการอุทธรณ์และการบังคับชำระหนี้ภาษีศุลกากรค้างตามกฎหมายภาษีศุลกากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
อุณห์สุดา พฤกษะวัน. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539 มาตรา 4 (2) ศึกษากรณีองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เอกพงษ์ ตั้งวิชาชาญ ความเป็นโมฆะของคำสั่งทางปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548