กฎหมายปกครองไทย / ภูมิภาคและท้องถิ่น / วิทยานิพนธ์
กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา การบริหารงานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม (2546 - 2548). วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
กฤติน ดิ่งแก้ว. มหาวิทยาลัยในกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
กิริณี จาระนุ่น. หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
กิตติศักดิ์ ทักษสกุล. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างและอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547. 
เกษม พึ่งธรรม. โครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลในอนาคต. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ไกร รูปชัยภูมิ. การควบคุมตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
คณัสพิสิษฐ์ ราชสิงห์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีการจัดเก็บการรับจัดสรรและการกู้ยืมเงิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,   2558.
จรูญ ศรีสุขใส แนวทางการสร้างความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
จักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง. ผลกระทบขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
จุฑารัตน์ แก้วกัญญา พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.. 2540: ศึกษากรณีข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เฉลิมพงษ์ จินารัตน์ ปัญหาด้านกฎหมายของการบริหารงานในระดับกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพ... ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.. 2528. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
ชนาธิป ครองชนม์. การกระจายอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเมืองพัทยา : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ชาญ โชติกิตติกุล. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ : ศึกษากรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2553.
ชัยภัทร ทั่งทอง. การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่น โดยองค์การบริหารกิจการท้องถิ่นเฉพาะอย่าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ชัยยงค์ วุฒิมานานนท์. ปัญหาการกระจายอำนาจในท้องถิ่น : ศึกษากรณีรูปแบบสภาตำบล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
ชาสันต์ คงเรือง. พัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
ชูชีพ พงษ์ไชย. บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พ... ลักษณะปกครองท้องที่ พ.. 2457 กับตาม พ... สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เชษฐา โมสิกรัตน์. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในฐานะการปกครองท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ดารัตน์ เวชวิสุทธิคุณ. พัฒนาการและปัญหาการปกครองส่วนภูมิภาค วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
ดิเรก พิมพ์พิริยกุล. การปกครองท้องถิ่นกับประชาธิปไตย : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.. 2528. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2542.
ตรีรัตน์ จุ๋ยมณี. มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540 มาตรา 286.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
ทวิช กลิ่นประทุม. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.

ทิพย์มงคล มากพูน

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปสุขาภิบาล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2537. 

ธนวุฒิ ดั๋งหั่งซิ้น

การตรวจสอบการคลังส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2545. 

ธนูชัย หุ่นนิวัฒน์.

อำนาจในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2535.

ธรรมภณ จิรธรรมประดับ.

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับฐานะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและการออกจากตำแหน่ง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2544.

ธราภรณ์ กิจประเสริฐ.

การตรวจสอบบัญชีการเงินองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2543.

นครินทร์ นาคา.

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวมของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2558.

นเรศ อยู่สนิท

มาตรการทางกฎหมายในการให้สิทธิประชาชนเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

2543. 

นฤชา สุวรรณลาภา .

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.. 2528 กับการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

นฤมล รัตนาภิบาล.

บทบาทสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2540.

นันทภพ เอื้ออารี.

ความสามารถในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2539.

บรเมศร์ ธีระคำศรี

ปัญหากฎหมายในการกำกับดูแลเทศบาลด้านการเงินการคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2546. 

บุญเสริม นาคสาร

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2543. 

ประจวบศักดิ์ อารมณ์.

บทบาทของอำเภอในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2543.

ประเวส สิงห์ภูกัน.

ปัญหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

ปัญญา อุดชาชน.

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบกฎหมายไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2539.

ปัญญา อุดชาชน.

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบกฎหมายไทย

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2539.

ปิลันธน์ กาทอง

องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการอุทธรณ์และร้องทุกข์

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2553.

เปรมศักดิ์ กีรานนท์.

อุปสรรคและปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2537.

พนพ ทองคำ.

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

พรชัย รัศมีแพทย์

การปกครองตนเองของนครหลวงกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีนิติสัมพันธ์กับองค์การปกครองส่วนกลาง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2530.

พฤทธ์ พลอยงาม

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงกฎหมายเกี่ยวกับฐานะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการเลือกตั้ง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2536. 

เพ็ญศรี เพ็ญสาดแสง.

อำนาจกำกับดูแลทางปกครอง : ศึกษาองค์การเทศบาล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2534.

ไพศาล สีนาคล้วน.

บทบาทของกำนัน : ศึกษาเปรียบเทียบในการปกครองท้องถิ่นและการปกครองท้องที่

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2540.

ภัคฑิชา กาญจนนท์

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

2546. 

ภัทราวุธ อุดมมนกุล.

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2546.

มนตรี กนกวารี.

นโยบายในการกระจายอำนาจของรัฐกับสถานะการปกครองของตำบล.

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2538.

มลิ ใจมุ่ง.

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2544.

ยงยุทธ สุขศิริ.

รูปแบบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2539.

รัตมา พสุธาดล.

ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

 

2555.

ลัดดาวัลย์ อุทัยนา

การตรวจสอบการกระทำทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศาลปกครอง.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2547. 

วนิดา ไชยชเนตรตี.

องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาล

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2540.

วลันดร รัตนกุล.

การกำกับดูแลเหนือการกระทำของกรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2542.

วศิน โกมุท.

การเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2548.

วัจนาท วังตาล.

วิเคราะห์กฎหมายปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2535.

วัลลภ ศิริเลิศตระกูล.

การปกครองท้องถิ่นรูปเมืองไทย : ปัญหา และแนวทางแก้ไข.

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2538.

วิฑูรย์ ศิริวิโรจน์.

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีของเทศบาล

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2543.

วิทูรเทพย์ นวเดโช.

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2547.

วิภัตต์ รุจิปเวสน์.

การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2544.

วุฒิชัย ไทยเจริญ.

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2534.

วุฒิชัย ไทยเจริญ.

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2535.

ศิริลดา ประสพทรัพย์.

กระบวนการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2545.

สมเกียรติ โคตวงศ์

ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไทย

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2552.

สมเกียรติ พงศ์เป็นสุข.

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้อำนาจกำกับดูแลการกระทำของ อ... .

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2545.

สมคิด เพชรประเสริฐ.

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2548.

สมบัติ พรหมเมศร์

อำนาจในการกำกับดูแลองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2536. 

สมพร ถาวรวิริยะนันท์.

ปัญหากฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

สมภพ ธาตรีนรานนท์.

สัญญาร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2541.

สมหมาย ศรีอุดมพันธ์.

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย กับ ส... ลาว.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2546. 

สมาวิษฎ์ สุพรรณไพ.

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2540.

สรญา ข้อเพชร

ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,

2547.

สรญา คันธารัตนกุล

ปัญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2548.

สันติชัย สุขราษฎร์.

ปัญหาทางกฎหมายในการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556.

สำฤทธิ์ ราชสมณะ.

แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2542.

สิงห์ทอง บัวชุม.

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2543.

สิทธิการณ์ วันสุข.

สหการในการจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นของไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2544.

สุจินต์ กิตยารักษ์.

การจัดระเบียบสุขาภิบาล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2497.

สุชาดา พรเจริญ

การจัดให้มีการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนในรูปแบบของสัญญาทางปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

2546. 

เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส.

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีมลพิษทางน้ำ.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2548.

ไสว ผลยา

หลักการห้ามฝ่ายสภาท้องถิ่นริเริ่มกำหนดรายจ่ายท้องถิ่น : ศึกษากรณีการริเริ่มกำหนดรายจ่ายของสภากรุงเทพมหานคร.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2547. 

อาทิตย์ เกียรติศิริโรจน์.

ปัญหารัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2539.

อารยา สอนใจ.

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

อัจจิมา ฉัตรแก้ว.

ัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2555.

อิทธิพล ทัศนา.

อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2542.

อุมาพร คัฒทะจันทร์.

การวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2542.

เอกชัย เหลี่ยมไพศาล.

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการเมืองพัทยา.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2526.

เอกดนัย บุญนำ.

มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาล.

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

2546.