กฎหมายปกครอง / ภูมิภาคและท้องถิ่น / บทความ
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักความเป็นเอกภาพของรัฐและหลักกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 23 กรกฎาคม 2544.
โกวิทย์ พวงงาม. การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองท้องถิ่น : มาตรการและกลไกการป้องกัน. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2550) หน้า 107 - 180.
โกวิทย์ พวงงาม. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 61 - 70.
จรัส สุวรรณมาลา.   แนวทางการตรากฎหมายเกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2541) หน้า 152 - 156.
ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จากรัฐธรรมนูญ’ 50 สู่ร่างพระราชบัญญัติ. วารสารสถาบันพระปกเกล้า.   ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2552) หน้า 125 - 143.
ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข. การปกครองท้องถิ่นในอุดมคติของปรีดี พนมยงค์. รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2544) หน้า 49 - 70.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.   การเมืองการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลไทย วิเคราะห์โครงสร้างภายนอก และปัญหาแวดล้อมบางประการ. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2542) หน้า 50 - 82.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.   ความสัมพันธ์รัฐกับท้องถิ่นและโครงสร้างรัฐส่วนตรงกลาง: ศึกษาราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและรัฐเดี่ยวบางประเทศ. รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2546) หน้า 144 - 182.
บรรเจิด สิงคะเนติ. ปัญหาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 1 มีนาคม 2544.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2553) หน้า 5 - 16.
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
บุญเสริม นาคสาร. คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 13ธันวาคม 2547.
ประยูร กาญจนดุล. การจัดระเบียบราชการบริหารกรุงเทพมหานคร. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม2528).
พนม เอี่ยมประยูร. อำนาจตราข้อบังคับขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น. วารสารนิติศาสตร์.   ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2537).  
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ    การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : จากกฎหมายสู่การปฏิบัติ. รัฐสภาสาร. ปีที่ 58 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2553) หน้า 32 - 38.  
มรุต วันทนากร. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงกับระบบพรรคการเมือง. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 10 มกราคม 2548.
ยุทธพร อิสรชัย. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในการปกครองท้องถิ่น. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 48 - 59.
เรืองศักดิ์ จารุศิริพจน์. ที่มาขององค์การปกครองท้องถิ่นกับคำพิพากษาฎีกา (บางเรื่อง). วารสารกฎหมาย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2526).
วรรณา อัศวเดชาชาญยุทธ์. การบริหารงานเทศบาลนครสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice of City Municipal Management). รัฐสภาสาร. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2552) หน้า 65 - 86.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง. รัฐสภาสาร. ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์2546) หน้า 7 - 61.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง (ต่อ). รัฐสภาสาร. ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2546) หน้า 56 - 97.  
วีระศักดิ์ เครือเทพ. ขีดความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรอบวิเคราะห์เบื้องต้น. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2551) หน้า 78 - 104.
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.   ความยากลำบากในการทำให้ท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตย กรณีศึกษาจากการปกครองท้องถิ่นอังกฤษ. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 42) หน้า 16 - 30.
สถาพร สันติบุตร. ผู้มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้ง . วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 5 เล่มที่ 13 (มกราคม - เมษายน 2546).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การก่อตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดขององค์การปกครองท้องถิ่น. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2533).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การควบคุมกำกับเหนือองค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารกฎหมายปกครอง. ฉบับที่ 10 (เมษายน 2534).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2535).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. สภาตำบลนิติบุคคลและองค์การบริหารส่วนตำบล. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2537).
สมชัย วัฒนการุณ.   การพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น. วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย. ฉบับปี พ.ศ.2548.
สโรช สันตะพันธุ์.   ปัญหาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การถ่ายโอนสถานศึกษา. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 8 มกราคม 2549.
สุรพล นิติไกรพจน์. ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 1 มีนาคม 2544.
อภิวัฒน์ สุดสาว. การปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ. จุลนิติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2551) หน้า 99 - 108.
อรทัย ก๊กผล. ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2547) หน้า 71 - 90.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองท้องถิ่น. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2542) หน้า 2 - 14.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์.   ปัญหาการปกครองท้องถิ่น ปัญหาเก่าในจินตภาพใหม่. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2540).